Risico Analyse

 

Wat is risicoanalyse?

Ik lees en hoor tegenwoordig alsmaar vaker over risicoanalyse. Dat zou de bouwsteen zijn van alles wat er gedaan wordt in een bedrijf op het vlak van welzijn op het werk. Waarom is risicoanalyse zo belangrijk? En hoe kan ik eraan beginnen?

Wat risico-analyse precies is, zit al in de naam vervat. Het analyseren van risico’s. Een risico-analyse vormt inderdaad het fundament voor het uitbouwen van een preventiebeleid. Vooraleer een systematisch preventiebeleid kan uitgebouwd worden, is het immers noodzakelijk om goed te weten wat er in de onderneming gaande is op het vlak van welzijn op het werk, om te weten aan welke risico’s de werknemers blootgesteld worden, en welke preventiemaatregelen kunnen helpen om deze risico’s uit te schakelen, te verminderen of zich ertegen te beschermen.

Dit is eigenlijk wat risico-analyse doet. Risico-analyse houdt in dat in de onderneming wordt gekeken:

of er gevaren zijn
of deze schade kunnen veroorzaken
of er preventiemaatregelen kunnen genomen worden
welke preventiemaatregelen zullen genomen worden

En dit moet gebeuren op het niveau van:
de organisatie
de werkpost
het individu (de werknemer)

Op deze manier wordt een volledig beeld vand e onderneming gekregen. Dat beeld zal dan dienen als input, als materiaal om het preventiebeleid uit te bouwen en een globaal preventieplan op te stellen dat vastlegt waar de onderneming zich over 5 jaar wil situeren op het vlak van preventie en bescherming.

Op zich eenvoudige en logische principes. Maar hoe begin je eraan voor een volledige onderneming? Voor iemand die een goede en volledige risico-analyse uitvoeren duiken meteen twee types problemen op.

Ten eerste is een risico-analyse heel wat werk. Als je zomaar random begint met het opsporen van risico’s wordt het algauw een onoverzichtelijke boel. Het is dan ook absoluut noodzakelijk om er op een systematische manier aan te werken. Op alle vlakken. Dat betekent onder meer dat er ook op een systematische manier documentatie moet bewaard worden over het gehele proces.

Ten tweede weet men uiteraard nooit 'of men wel alle gevaren opgespoord heeft'. Met andere woorden, het moment waarop men zich tevreden kan stellen met het behaalde resultaat en dat als basisgegeven beschouwen (dat uiteraard continu moet bijgewerkt worden) is zeer moeilijk te bepalen. Wat als men nog iets over het hoofd gezien heeft? Ergens niet aan gedacht heeft? Ergens niet genoeg van afweet om het op te merken?

Om aan deze twee problemen tegemoet te komen zijn een aantal risico-analysetechnieken opgezet. Deze helpen risico-analyse op een gestructureerde, systematische manier aan te pakken, zodat de kans op onvolledigheid zo klein mogelijk wordt gehouden. Welke methode of techniek een onderneming juist gebruikt hangt af van het type activiteit en de cultuur van de onderneming zelf. Belangrijk is in elk geval dat op een actieve manier de participatie iedereen in het bedrijf wordt gevraagd. Dit kan collectief gebeuren, via werkgroepen of individueel, via een bevraging van de werknemers.

Neem contact met ons op voor meer informatie of voor een afspraak mbt risico analyse